सुन्तला जोन संचालक समितिको विवरण आ.ब. २०७७/७८

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

पद

फोन नं.

श्री श्याम कुमार राई

थुलुङ दुधकोशी गा.पा ८

संयोजक

९८४१४२६७६०

श्री महेन्द्र दिप राई

थुलुङ दुधकोशी गा.पा ६

सदस्य

९८५१०६४७५८

श्री मङ्गलमाया राई

माप्य दुधकोशी गा.पा ४

सदस्य

९८६३६८९८४३

श्री याकर राई

माप्य दुधकोशी गा.पा ४

सदस्य

९८६०१४६०४७

श्री भुईदल राई

माप्य दुधकोशी गा. पा-६

सदस्य

९८४२९१०५९०

श्री राजेश राई

थुलुङ दुधकोशी गा.पा ८

सदस्य

९८६१२१२०७८

श्री नरेन्द्र कु बस्नेत

थुलुङ दुधकोशी गा.पा २

सदस्य

९८४३०३११२७

श्री तुल ब कार्कि

थुलुङ दुधकोशी गा.पा ६

सदस्य

९७४३०२१४९९

श्री युव राज राई

थुलुङ दुधकोशी गा.पा ८

सदस्य

९८६२९३००६४

 

 

अदुवा/वेसार जोन संचालन समन्वय समितिको विवरण आ.ब. २०७७/७८

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

पद

फोन नं.

श्री धन कुमार वि क

सोताङ्ग गा.पा ५

संयोजक

९८६२८४८८४०

श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ

सोताङ्ग गा.पा ३

सदस्य

९८६३००५९५९

श्री शुभ वहादुर राई

नेचासल्यान गा.पा ३

सदस्य

९८२५७२५३११

श्री प्रेम कुमार राई

थुलुङ दुधकोसी गा.पा ४

सदस्य

९८६२८२०१३०

श्री विमला राई

थुलुङ दुधकोसी गा.पा ४

सदस्य

९७४१७६८१४३

श्री ओम प्रसाद बास्तोला

नेचासल्यान गा.पा ३

सदस्य

९८१३५९३६९१

९८६२६०५५७३

श्री अश्वीन थापा

थुलुङ दुधकोसी गा.पा १

सदस्य

९८५२०७५३५७

श्री श्याम कु राई

सोताङ्ग गा.पा २

सदस्य

९८६२८६५४१९

श्री कोपिल राई

नेचासल्यान गा.पा ५

सदस्य

९८१०२७६६३७

 

 

किवि जोन संचालक समितिको विवरण आ.ब. २०७७/७८

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

पद

फोन नं.

श्री जाङ्गबु शेर्पा

सोलु दुध कुण्ड न.पा  ७

संयोजक

९८६२८५७१५०

श्री सुम्बा शेर्पा

सोलु दुध कुण्ड न.पा २

सदस्य

९८४२१३८२८३

श्री केशब राई

थुलुङ दुधकोसी गा.पा ८

सदस्य

९८६३८६५९१७

श्री प्रवेश मगर

सोलु दुध कुण्ड न.पा ९

सदस्य

९८६३९६६४४६

श्री सुनिता खवास

थुलुङ दुधकोसी गा.पा १

सदस्य

९८४२९३०२६०

श्री साङ्गगे लामा राई

नेचासल्यान गा.पा ४

सदस्य

९८१६७३२१६०

श्री छिरिङ्ग तेन्जी शेर्पा

थुलुङ दुधकोसी गा.पा ९

सदस्य

९८५१०३०३९१

श्री लाङ्गिमा शेर्पा

नेचासल्यान गा.पा १

सदस्य

९८२५७०७४९६

श्री आङ्ग फुरि शेर्पा

सोलु दुध कुण्ड न.पा ८

सदस्य

 

 

 

आलु जोन संचालक समन्वय समितिका पदाधिकारिहरु

सि.न.

नामथर

ठेगाना

पद

मोबाईल न.

गोबिन्द राई

मोलुङ गा.पा. ८

सयोजक

९८६५०९३६३४

यादुनाथ दाहाल

सि.न.पा. ७

सदस्य

९८४२८५७९४२

बुधमाया मगर

सि.न.पा. ६

सदस्य

९८४२८५७८३१

मिङ्मा शेर्पा

सि.न.पा. ५

सदस्य

९८६२९५५५९६

बिर बहादुर तामाङ

खिजिदेम्बा गा.पा. ६

सदस्य

९८६३९१९१३५

बिर्ख बहादुर तामाङ

खिजिदेम्बा गा.पा. ६

सदस्य

९८४०३१५७७७

कालसिह तामाङ

मोलुङ गा.पा ६

सदस्य

९८६३८८७९९७

शोभा मगर

मोलुङ गा.पा ७

सदस्य

९८४९८४०८६९

रबिलाल श्रेष्ठ

चिशखुगढी गा.पा. ७

सदस्य

९८६५३९३७०९

 

 

बाख्रा जोन संचालक समन्वय समितिका पदाधिकारिहरु

सि.न.

नामथर

ठेगाना

पद

मोबाईल न.

दुर्योधन राई

मानेभन्ज्याङ गा. पा. ६

सयोजक

९८६९८५३४८८

मरीचमान सिं. श्रेष्ठ

मानेभन्ज्याङ गा. पा. २

सदस्य

९८४३२९२८८६

मोतिराज राई

मानेभन्ज्याङ गा. पा. ३

सदस्य

९८६११६५०७२

प्रबिन कुमार राई

मानेभन्ज्याङ गा. पा. २

सदस्य

९८१००१०००५

बाल कुमार गौतम

मानेभन्ज्याङ गा. पा. २

सदस्य

९८४२९८४७४६

दुर्गाहरी राई

सुनकोशि गा.पा. १             

सदस्य

९८४२९२९४२०

इन्द्र माया थापामगर

सुनकोशि गा.पा. २            

सदस्य

९८६२६०९३१०

गिर्बराज थापामगर

सुनकोशि गा.पा. ३

सदस्य

९८६०६६३११९

टेलि कुमारी श्रेष्ठ

सुनकोशि गा.पा. ४

सदस्य

९८६८५६७८४