जम्मा सूचना: 25
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
लाभग्राहि टनौट गरिएको तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा 2080-11-03 2080-11-17
लाभग्राहि टनौट गरिएको तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना । 2080-10-23 2080-11-08
सुचिकृत हुने तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना २०८०/०८१ 2080-06-14 Closed !!!
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि तेश्रो पटक सुचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सुचना । । 2079-11-12 Closed !!!
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि पुन सुचना गरिएको । 2079-11-03 Closed !!!
उन्नत नश्ल सुधार कार्यक्रम दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2079-09-19 Closed !!!
लाभग्राहि छनौट गरिएको सम्बन्धमा 2079-09-12 Closed !!!
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2079-09-05 Closed !!!
ना.प्रा.स. र ना.प.से.प्रा को उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सुचनाा 2079-08-29 Closed !!!
ना.प्रा.स. ना.प.से.प्रा को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना 2079-08-26 Closed !!!
किविको बिरुवाको दरभाउ पेश गर्नेबारे सुचना 2079-08-15 Closed !!!
परिक्षा भवन तोकिएको र प्रबेश पत्र वितरण सम्बन्धि सुचना 2079-06-26 Closed !!!
उच्च घनत्वमा लगाउने स्याउ तथा ओखरको बिरुवा आपुर्तिकर्ताहरुलाई सुचिकृत हुनेबारे सुचना 2079-06-09 Closed !!!
दरखास्त िस्वकृत गरिएको सम्बन्धमा 2079-06-07 Closed !!!
पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना 2079-05-16 Closed !!!
दरखास्त फारम 2079-05-16 Continuous
परक्षा दस्तुर बारे जानकारी 2079-05-16 Closed !!!
प्रस्ताव आव्हान तथा सूचिकृत हुने बारेको सूचना 2079-04-25 Closed !!!
लाभग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना सोलुखुम्बु 2078-12-20 Closed !!!
सूचीकृत हुने तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना ! 2078-11-27 Closed !!!