सुशासन (व्यवस्थापन तथा सचालन) ऐन २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ अनुरुप
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना  कार्यान्वयन एकाइओखलढुंगा
नागरिक वडापत्र 

परियोजना कार्यान्वयन एकाइओखलढुंगा बाट प्रदान गरीने मुख्य सेवा, जिम्मेवारी अधिकार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर अवधि

क्र..

सेवाको विवरण

सेवाग्राहिले पु¥याउनुपर्ने प्रकृया पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

सेवा प्रदान गर्ने शाखा जिम्मेवार अधिकारीहरु

कार्य प्रकृया निर्णय गर्ने प्रकृया

निर्णय गर्ने अधिकारी। गुनासो सुन्ने cwlsf/L

शुल्क

समय

प्राविधिक सेवा

.

वाली/पशु सम्बन्धि प्राबिधिक जानकारी

टेलिफोन, पत्राचार तथा मौखिक सम्पर्क 

निशुल्क

तत्काल

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

कार्यालय प्रमुख

.

जोन क्षेत्रका वाली/पशुमा लाग्ने रोग किरा सम्बन्धि जानकारी

टेलिफोन, पत्राचार तथा मौखिक सम्पर्क 

निशुल्क

तत्काल

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

कार्यालय प्रमुख

.

कृषक तालिम सम्बन्धि जानकारी

टेलिफोन, पत्राचार तथा मौखिक सम्पर्क 

निशुल्क

तत्काल

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

कार्यालय प्रमुख

साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत

.

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

रु १००

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

.

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

न्युनतम ४५ कार्यदिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

.

अनुदान भुक्तानि

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

 

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

कृषि यान्त्रिकरण सहयोग

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानी

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

प्याकेजिङ्ग लेबलिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानी

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानी

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

अन्य आबश्यकीय पूर्वाधार निर्माण

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानि

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम - किवि, आलु, अदुवा/बेसार, स्याउ ओखर, बाख्रा जोन _

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानि

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

बाख्राको नश्ल सुधार कार्यक्रम

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

 

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानि

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

पशु प्राबिधिक शाखा

बाख्राको खोर निर्माण तथा मर्मत/सुधार कार्यक्रम

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानि

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

पशु प्राबिधिक शाखा

१०

कार्यालयको अन्य बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरु

 

निबेदन दर्ता

 • भरीएको निर्दिष्ट ढाँचाको फारम
 • तोकिएको कागजातहरु

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 • सुचना प्रवाह ३० दिन
 • निबेदन दर्ता
 • स्व घोषणा
 • प्राविधिकहरु बाट प्रारम्भिक छनौट
 • छनौटसमिति बाट योजना छनौट निर्णय
 • प्राबिधिक बाट लागत इष्टिमेट तयारी
 • योजना सम्झौता कार्यान्वयन
 • कार्य सम्पन्न भुक्तानि

कार्यालय प्रमुख

 

आयोजना सम्झौता

छनौट भएको हुनुपर्ने

निशुल्क

सोहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा

 

अनुदान भुक्तानि

 • योजना सम्पन्न खर्च बिल भर्पाई
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • समुह, संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफरीस
 • सार्वजनिक परीक्षण
 • योजना सम्पन्न फोटोहरु

 

केहि दिन

कृषि/पशु प्राबिधिक शाखा