जम्मा प्रकाशन: 75
स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक साश्रव-असोज २०80 PMAMP ओखलढुंगा ।
स्याउ ट्रेलिसिङ्ग मा अनुदान निवेदन फारम
स्याउको बिरुवा माग
सिचाई पुर्वाधार निर्माण आवेदन फारम
साना मेुसनरी यन्त्र उपकरण आवेदन
प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग तथा पोष्टहार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवेदन फारम
Top Working
आलुको Invitro Plant
प्लास्टिक मल्च वितरण कार्यक्रम आवेदन फारम
नश्ल सुधार कार्यक्रम माग आवेदन फारम
नर्सरी श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम आवेदन फारम
चक्लाबन्दि कार्यक्रम आवेदन फारम
घेराबार कार्यक्रम
किवि जोन बगैचा सुद्ढृिकरण कार्यक्रम आवेदन फारम
किवि जोन बिरुवा बितरण कार्यक्रम आवेदन फारम
किवि जोन थाक्रा ब्यबस्थापन कार्यक्रम
कार्यक्रम प्राथमिकिकरण निवेदन फारम
ओखर बिरुवा माग
बाख्रा खोर निर्माण कार्यक्रम
आलु भण्डारण घर निर्माण